Tuğçe Kurşunoğlu, Pelin Karahan hayranları tarafından tehdit ediliyor

Tuğçe Kurşunoğlu, Pelin Karahan hayranları tarafından tehdit ediliyor

Haziran 7, 2019 0 Yazar: admin

Tuğçe Kurşunoğlu aldığı tepkilerden memnun

“Ye­ter” dizisinin kötü karakteri Tuğ­çe Kur­şu­noğ­lu, Pe­lin Ka­ra­han ’ın hay­ran­la­rı ta­ra­fın­dan ölüm­le teh­dit edil­di­ği­ni açık­la­dı. Kur­şu­noğ­lu teh­dit­ler­den mem­nun ol­du­ğu­nu söy­le­di.

Bugün ’den Okan Işık ’ın röportajı…

Ye­ter di­zi­sin­de­fakat ro­lü­nüz­den bi­raz bah­se­der mi­si­niz?

Eb­ru gö­zü ka­ra bir ka­rak­ter. Ya­pa­ma­ya­ca­ğı hiç­bir şey yok. Ölü­mün kı­yı­sın­dan dön­müş ve ha­yat­ta her şey ona adalet gö­rü­nü­yor. Sap­lan­tı­lı bir aşık.